Бюджетът ще завърши с излишък и 2018 г. - за трета година по ред, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

Очаква се към 31 декември бюджетното салдо да е положително от 163.5 млн. лв. или 0.2% от БВП.  В края на миналия месец излишъкът е 2.897 млрд. лв., но през декември правителството гласува по-големи плащания по няколко пера, между които и за строителството на 134 км на магистрала "Хемус" , за което с апредвидени 1.35 млрд. лв.

Приходите и помощите по КФП за 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 39.644 млрд. лв. (103.7 % спрямо годишния разчет), като спрямо 2017 г. се отбелязва ръст от 4.328 млрд. лв. Министерството обяснява ръста спрямо предходната година с по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.749 млрд. лв. (11.1 %).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2018 г. са в размер на 39.481 млрд. лв., което е 100.4 % спрямо годишния разчет. Номиналното нарастване на разходите спрямо предходната година се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на учителите. По сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 1.083 млрд. лв.