ПЪРВО В КАНАЛ 3: Вижте, какви промени в КОНСТИТУЦИЯТА се готвят

Публикуваме текстовете, които правителството предлага на парламентарните групи

Канал 3 разполага с текстовете, които правителството на Бойко Борисов предлага за изменение на Конституцията. За да стане това, е необходимо конституционно мнозинство. Днес политическите партии са били запознати с текстовете. Медиите все още не разполагат с анализ на капацитети в областта на правото за аргументите, заради които се предлагат тези промени. Очаквайте подробности. Ето и конкретните текстове:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Обн. ДВ. бр.56 от 1991г., изм. бр.85 от 2003г., бр.18 от 2005г., бр.27 и бр.78 от 2006г., бр.12 от 2007г.)

§. 1. В чл. 84, т.16 съюзът „и“ след “Върховния административен съд” се заменя със запетая, а след думите „главния прокурор“ се добавят „и на съдебния инспекторат“.

§. 2. В чл. 129 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от Висшия съдебен съвет“ се заменят със „съответно от съдийската и от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет“.

§. 3. В чл. 130 се правят следните измения:

1. В ал. 1 думите „се състои от“ се заменят с „има“.

2. В ал. 4 думата “пет” се заменя с “три” .

Алтернативен вариант: В ал.4 думата “пет” се заменя с “четири”.

3. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§. 4. Създават се нови чл. 130а и чл. 130б:

“Чл. 130а (1) Висшият съдебен съвет се състои от съдийска и прокурорска колегии.

(2) Съдийската колегия има тринадесет членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани от Общото събрание на съдиите, и петима членове, избрани от Народното събрание.

(3) Прокурорската колегия има дванадесет членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани от Общото събрание на прокурорите, един член, избран от Общото събрание на следователите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.

(4) Редът за номиниране и процедурата по избор на членовете на колегиите от Народното събрание се уреждат със закон.

(5) В съответствие със своята професионална насоченост всяка от колегиите решава следните въпроси:

1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;

2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;

3. назначава административните ръководители в органите на съдебната власт;

4. решава организационни въпроси на съответната система;

5. дава становища по законопроекти;

(6) Пленумът на Висшия съдебен съвет се състои от всички негови членове и има следните правомощия:

1. приема проектобюджета на съдебната власт и го внася за разглеждане в Народното събрание;

2. взема решение за прекратяване на мандата на член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал.8;

3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;

4. решава общи за съдебната власт организационни въпроси, включително териториалното разпределение на органите на съдебната власт;

5. приема годишните доклади на органите на съдебната власт по чл. 84, т.16.

Чл. 130б. (1) Заседанията на Пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.

(2) При отсъствие на министъра на правосъдието Пленумът на Висшия съдебен съвет и съдийската колегия се председателстват от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорската колегия се председателства от главния прокурор.

(3) Пленумът и колегиите на Висшия съдебен съвет вземат решенията си с явно гласуване.

§. 5. Сегашният чл. 130а става чл. 130в.

§. 6. Чл. 131 се отменя.

§. 7. В чл. 132а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, накрая се добавя второ изречение: “Шест от инспекторите се избират за извършване на проверки на работата на съдилищата и четири - за извършване на проверки на работата на прокуратурата и следствието.”

2. В ал. 2, в началото се добавя ново първо изречение: “За Главен инспектор се избира юрист с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесет години юридически стаж, от които не по-малко десет като съдия.”

3. В ал. 6 се правят следните допълнения:

а) след първото изречение се добавя ново изречение “Инспекторатът прави проверки за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, проверява пълнотата и верността на имуществените декларации, прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.”;

б) Сегашното второ изречение става трето изречение.

§ 8. В чл. 133 думите “Висшия съдебен съвет” се заменя с “Пленума на Висшия съдебен съвет, на съдийската и прокурорската колегии”.

§ 9. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Когато установи несъответствие на приложимия закон с Конституцията или несъответствие на приложимия закон с разпоредби на международен договор, по който България е страна, или с общопризнати норми на международното право, съдът спира производството по делото и внася въпроса в Конституционния съд.”

2. В ал. 3, накрая се добавя второ изречение:

“Същото право има омбудсманът и когато установи несъответствие на закони с разпоредби на международен договор, по който България е страна, или с общопризнати норми на международно право. 

Ето го! Арестуваният за кибератаката срещу НАП хакнал и МОН през 2017
21:02 | 18 Юли 2019 г.

Адвокат на Кристиян: Той е невинен до доказване на...

21:02 | 18 Юли 2019 г.
"Кристиян е невинен. Докато не влезе присъда в сила, той е невинен. Това е презумпцията за невиновност, която важи за всеки от нас. ...
Оправдаха лекаря, убил крадец в гаража си
18:28 | 18 Юли 2019 г.

Оправдаха лекаря, убил крадец в гаража си

18:28 | 18 Юли 2019 г.
Съдът оправда лекаря, застрелял крадец в гаража си в Пловдив. Д-р Иван Димитров е оправдан за убийството, но получава две години условно ...
Ето го! Арестуваният за кибератаката срещу НАП хакнал и МОН през 2017
17:13 | 18 Юли 2019 г.

Пуснаха Кристиян, обвинен за хакерската атака на Н...

17:13 | 18 Юли 2019 г.
20-годишният Кристиян Бойков, който беше задържан заради хакерската атака срещу сървъра на НАП, вече е на свобода. Софийска градска проку...
Мафията за просяци от Видинско демонстрирала пачки и злато във Фейсбук, карали луксозни коли и живеели в палати
15:12 | 18 Юли 2019 г.

Седем операции срещу педофили в интернет започват ...

15:12 | 18 Юли 2019 г.
Седем операции срещу педофили в интернет ще бъдат реализирани през следващата седмица, обяви в Бургас шефът на "Киберпрестъпления&qu...
13:10 | 18 Юли 2019 г.

Лозан Панов - единствен от тримата големи и от ВСС...

13:10 | 18 Юли 2019 г.
Без да е задължен по Закона за противодействие на корупцията главният прокурор Сотир Цацаров е подал декларация за имуществото и доходите...
12:30 | 18 Юли 2019 г.

Цацаров поиска отмяна на придобито българско гражд...

12:30 | 18 Юли 2019 г.
Във Върховната касационна прокуратура постъпват сигнали от ДАНС за допуснати нарушения в хода на процедурата по придобиване на гражданств...